Судалгааны дата оруулах үед гарах алдааг багасгах зөвлөмжүүдийг цуврал байдлаар бэлтгэн хүргэж байна. Энэ удаад дараах агуулгаар бэлтгэлээ. Үүнд: 

1. Data validation

2. Data entry form

Нийтэлсэн: Э.Насантогтох