card

Олон улсын хамтын ажиллагаа

Судалгаа шинжилгээ

Судалгаа шинжилгээ

  • Олон улсын судлаачидтай хамтран судалгаа хйих
  • Олон улсын эксперт, менторуудтай хамтран ажиллах
  • Олон улсын эрдмийн хуралд оролцох

Төсөл хөтөлбөр

  • Судлаачдыг дэмжих олон улсын төсөлт хөтөлбөр явуулах
  • Олон улсын судалгааны хүрээлэн, багуудтай хамтран төсөл хэрэгжүүлэх
  • Олон улсын хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах
Төсөл хөтөлбөр