card

Судалгааны дата цуглуулалт

Судалгааны дата цуглуулалт

Дата цуглуулалт нь  судалж буй хувьсууруудыг тодорхойлж, түүнийг хэмжих аргачлалыг боловсруулж цуглуулах системт процесс юм.  Чанартай дата цуглуулснаар тухайн судалгааны асуултанд хариулах, таамаглал дэвшүүлэх, үр дүнг үнэлэх боломжийг  нэмэгдүүлдэг.

Дата цуглуулах аргачлал:

  1. Хаалттай асуулттай асуумж судалгаа
  2. Нээлттэй асуулттай асуумж судалгаа
  3. Ганцаарчилсан ярилцлага
  4. Бүлгийн ярилцлага
  5. Шууд ажиглалтын арга

Асуумж: Хаалттай болон нээлттэй асуултаар судалгааны датаг цуглуулна. Уламжлалт аргуудаас гадна утас, и-мэйлээр.

Ярилцлага: Нээлттэй асуултаар чиглүүлэгч өөрийн санааны нөлөөлөл үүсгэхгүйгээр судалгаанд оролцогчоос хариулт авах байдлаар датаг цуглуулна.