card

Судалгааны дата анализ

Дата анализ: Судалгааны өгөгдөлийг боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх, тайлбарлах үйл явцыг дата анализ гэнэ. Дата анализыг ерөнхийд нь 3 бүлэг болгон үзэж болно. Үүнд:

 • Дескриптив анализ
 • Таамаглал шалгах анализ
 • Преспиктив анализ

Дескриптив анализ

Дескриптив анализ буюу тодорхойлогч статистик нь судалгааны хувьсагчдын ерөнхий мэдээллийг илэрхийлэх дата анализын эхний алхам юм.

 • Категори хувьсагч:
  • Тоо, хувь
 • Үргэжилсэн хувьсагч:
  • Дундаж (арфиметик, геометер, гармоник, квадрат, куб), жинлэгдсэн дундаж, медиан, моод
  • Стандарт хазайлт, интеркавертил, хүрээ, далайц, дицель, тэгш хэмийн коэфициент, эгц байдлын коэфициент

Таамаглал шалгах анализ

Тус бүлэг шинжилгээ нь судалгааны хувьсагч хоорондын хамаарлын чиглэл, хүч болон судлаачийн дэвшүүлж буй тамааглалыг тайлбарлана. Таамаглал шалгах тестийг дараах байдлаар бүлэглэнэ.

Үүнд:

 1. Тархалтын үнэлгээ
  1. Гистограм
  2. Q-Q, P-P диаграм
  3. Иш – навчны диаграм
  4. Колмогров симирновын тест
 2. Нэг түүврийн тест
  1. Нэг түүврийн Т тест
  2. Тэмдэгт тест
  3. Тэмдэгт ранк тест
 3. Үл хамааралт хоёр түүврийн тест
  1. Хоёр түүврийн Т тест
  2. Манн витние тест
  3. Вилконсоны тэмдэгт тест
 4. Хамааралт хоёр түүврийн тест
  1. Хамааралт хоёр түүврийн Т тест
  2. Вилконсоны тэмдэгт тест
 5. Гурав болон түүнээс дээш түүврийн тест
  1. Нэг чиглэлт ANOVA
  2. Олон чиглэлт ANOVA
  3. Крускал вальсийн тест
  4. Давтан хэмжилтийн ANOVA
  5. Фредманий тест
  6. ANCOVA
 1. Бүлгийн ялгаа тооцох тест
  1. Хи – квадрат тест
  2. Фишерийн тест
  3. Мк неймерийн тест
  4. Каппа статистик
  5. Мэдрэг, чанар өвөрмөц байдал
 2. Хамаарлын шинжилгээ
  1. Пирсоны коррелци
  2. Спирманы корреляци
 3. Регресс
  1. Энгийн шугаман регресс
  2. Олон хүчин зүйлийн шугаман регресс
  3. Панел регресс
  4. Бинари логистик регресс
  5. Олон хүчин зүйлийн логистик регресс
  6. Ординал регресс
 4. Кластерийн шинжилгээ
 5. Мета-анализ
  1. Random effect model
  2. Fixed effect model

Преспиктив анализ

Тус шинжилгээ нь хиймэл оюун ухаан, их хэмжээний өгөгдөлд суурилан ирээдүйн чиг хандлагыг тооцдог аргачлал юм. Тус анализид таамаглал шалгах тест болон регрессийн загваруудыг ашиглана.