card

Судалгаа, төслийн орчуулга

Англи-Монгол, Монгол-Англи орчуулгийг  тухайн  хэлний үгсийг утга ижил, дүрэм зүйд нийцүүлэн эрдмийн бүтээл, шинжлэх ухааны өгүүллийг  хөрвүүлэн орчуулна.

  • Судалгааны өгүүлэл
  • Судулгааны бүтээл
  • Судалгааны төсөл
  • Судалгааны хэвлэлийн тойм