card

Судалгааны хэлэлцүүлэг

Journal club зохин байгуулах

 • Судалгааны өгүүлэл бичиглэл
 • Диссертаци, Тезис бичиглэл
 • Судалгааны төсөл бичиглэл
 • Судалгааны хэвлэлийн тойм бичиглэл
 • Судалгааны ишлэл хийх
 • Судалгааны сэдэв сонгох
 • Судалгааны аргачлал боловсруулах
 • Судалгааны асуумж боловсруулах
 • Судалгааны дата цуглуулах
 • Судалгааны статистик тест сонгох
 • Судалгааны хувьсууруудийн төрлийг зөв тодорхойлох
 • Судалгаанд хамруулах, хасах шалгуурыг тодорхойлох
 • Судалгааны түүврийн хэмжээ тооцоолох
 • Судалгааны ажлын үе шат, төлөвлөгөө боловсруулах
 • Судалгааны чанарын анализ хийх
 • Судалгааны тооны анализ хийх гэх мэт сэдвүүдээр байгууллага, хамт олонд хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
Journal club зохин байгуулах
Workshop зохин байгуулах

Workshop зохин байгуулах

 • Судалгааны сэдэв сонгох
 • Судалгааны аргачлал боловсруулах
 • Судалгааны асуумж боловсруулах
 • Судалгааны дата цуглуулах
 • Судалгааны статистик тест сонгох
 • Судалгааны хувьсууруудийн төрлийг зөв тодорхойлох
 • Судалгаанд хамруулах, хасах шалгуурыг тодорхойлох
 • Судалгааны түүврийн хэмжээ тооцоолох
 • Судалгааны ажлын үе шат, төлөвлөгөө боловсруулах
 • Судалгааны чанарын анализ хийх
 • Судалгааны тооны анализ хийх
 • Судалгааны дата анализын хэрэглэгдхүүн, програм дээр ажиллах гэх мэт сэдвүүдээр байгууллага, хамт олонд дадлага сургалтыг явуулна.